Права жінок в Україні

ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Національні законодавчі та нормативно-правові акти

Закони України:
– Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» редакція 01.01.2020 № 2229-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

– Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 07.01.2018 № 2866-IV
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації» від 13.05.2014 № 1263-VII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1263-18

– Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Укази Президента України:
– Указ Президента України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 №501/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015

– Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року від 30.09.2019 №722/2019
https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Постанови Кабінету Міністрів Україні:
– Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-2007-%D0%BF

– Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 390 «Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/390-2017-%D0%BF

– Постанова Кабінету міністрів України від 11.04.2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF

– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-2018-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України:
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-%D1%80

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02. 2016 р. № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06. 2016 р. № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8.02.2017 р. № 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2017 р. № 415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5.09. 2018 р. № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. № 728-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-%D1%80

Накази:
– Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2018 № 3719/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення ґендерно-правової експертизи актів законодавства та проектів нормативно-правових актів, визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 12 травня 2006 року № 42/5»
https://minjust.gov.ua/files/general/2018/12/05/20181205100550-39.docx

– Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06.09.2010 N 3036
«Про Експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3036643-10

– Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19

Інші нормативно-правові акти:
– Конвенція про політичні права жінок від 07.07.1954 №995_156
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156

Міжнародні законодавчі та нормативно-правові акти

Документи Організації Об’єднаних Націй:
– Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207

– Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_669

– Резолюція 1820 (2008), ухвалена Радою Безпеки на її 5916-му засіданні, 19 червня 2008 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h11

– Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1999 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_794

– Пекінська Платформа Дій та Пекінська декларація, прийняті на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у м. Пекін 15 вересня 1995 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_507

-Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй. Прийнята резолюцією №55/2 Генеральної Асамблеї ООН від 8 вересня 2000 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_621

– Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 70/1 від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» (англійська версія)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Документи Міжнародної організації праці (МОП):
– Конвенція МОП № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності», прийнята 29 червня 1951 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002

-Конвенція МОП № 103 «Про охорону материнства», переглянута та прийнята 28 червня 1952 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_122

– Конвенція МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять», прийнята 25 червня 1958 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161

– Конвенція МОП № 122 «Про політику у сфері зайнятості», прийнята 9 липня 1964 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_062

– Конвенція МОП № 143 «Про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення», прийняту 24 червня 1975 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_163

– Конвенція МОП № 156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками», прийнята 23 червня 1981 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_010

Документи Європейського Союзу:
– Хартія основних прав Європейського Союзу від 07 грудня 2000 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524

– Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, травень 2006 року
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/hartiya_ukr.pdf

– Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська конвенція від 11 травня 2011 року
https://rm.coe.int/1680093d9e

– Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки (англійська версія)
https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4

– Директива Ради Європи № 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення (англійська версія)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007

– Директива Ради Європи № 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг (англійська версія)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32004L0113

– Директива Ради Європи № 2006/54/ЄС від 05 липня 2006 року про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості (англійська версія)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054